Pravila vroče jesenske nagradne igre

Pravila nagradne igre »VROČA JESENSKA NAGRADNA IGRA 2023«

(v nadaljevanju: pravila)

Kazalo

 1. Soorganizatorji nagradne igre
 2. Kdaj nagradna igra poteka
 3. Namen nagradne igre
 4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
 5. Žrebanje nagrajencev
 6. Pristojnosti komisije
 7. Seznam nagrad
 8. Objava nagrajencev
 9. Splošno o nagradah in nagrajencih
 10. Kdo lahko sodeluje
 11. Druge določbe
 12. Preklic sodelovanja
 13. Reševanje pritožb
 14. Uporaba in politika varovanja osebnih podatkov

 

 1. Soorganizatorji nagradne igre

Soorganizatorji nagradne igre »VROČA JESENSKA NAGRADNA IGRA« (v nadaljevanju: nagradna igra) so:

 • ePrvak d.o.o. (Potnik.si), Podbreznik 15, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: organizator 1),
 • Telemach Slovenija, d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana Črnuče (v nadaljevanju: soorganizator 2),
 • Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor (v nadaljevanju: soorganizator 3),
 1. Kdaj nagradna igra poteka

Nagradna igra se začne 11.9.2023. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 11.9.2023 do vključno 15.10.2023. Nagradna igra se z žrebanjem nagrajencev zaključi 17.10.2023. Nagradna igra poteka na spletni strani nagradne igre https://www.potnik.si/vroca-jesenska-nagradna-igra (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja in soorganizatorjev, promocija njihovih blagovnih znamk in pridobivanje kontaktov.

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri sodeluje vsaka oseba, ki na spletni strani nagradne igre da vse zahtevane osebne podatke – vključno z delujočim e-poštnim naslovom, na katerega lahko dostavimo zahvalno e-poštno sporočilo, označi (odkljuka), da se strinja s temi pravili, in obrazec nato pravilno odda. S pravilno oddajo obrazca postane oseba sodelujoči.

Sodelovanje v nagradni igri bo omogočeno le osebam, ki bodo imele pri dostopu do spletne strani nagradne igre omogočene piškotke (angl.: cookies) in javascript.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. Če obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre (v nadaljevanju: izključiti; izključen; izključitev). Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom. V tem primeru ima organizator pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.

 1. Žrebanje nagrajencev

Žrebanje nagrajencev bo potekalo 17.10.2023 ob 13h na naslovu soorganizatorja 1 (ePrvak d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto) in pod nadzorom komisije.

Žrebanje nagrajencev bo iz e-bobna za žreb iz celotne množice sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem.

Predsednik komisije bo pripravil zapisnik, ki bo vseboval tudi seznam nagrajencev. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo leto dni hranil na naslovu organizatorja in soorganizatorjev.

 1. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi:

 • Jan Janžekovič (predsednik komisije; predstavnik organizatorja 1),
 • Lučka Aleš Zidar (članica komisije, predstavnica soorganizatorja 3),
 • Katarina Vidic (članica komisije; predstavnica soorganizatorja 2),

ima sledeče pristojnosti:

 • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 5 dni od poslanega obvestila komisije (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil, le-tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da je zbrane glasovnice pridobil z natančnim upoštevanjem teh pravil. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico od sodelujočega zahtevati, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočim se izvaja preko e-poštnega naslova, s katerim je sodelujoči sodeloval.

Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

 1. Seznam nagrad

Med nagrajence bodo podeljene naslednje nagrade:

 • 1x 3-dnevni oddih za 2 osebi na Kopah; Lukov dom, polpenzion; koriščenje spomladi 2024; vrednost nagrade 180 € z vključenim DDV-jem (nagrado podarja organizator 1);
 • 2x sodobna pametna ura Smart Watch Premium Elegant; vrednost nagrade 40 € z vključenim DDV-jem (nagrado podarja organizator 1);
 • 2x 100 € dobroimetja na predplačniški kartici Visa; vrednost nagrade 100 € brez vključenega DDV-ja (nagrado podarja soorganizator 3);
 • 1x stilski potovalni kovček; vrednost nagrade 38 € z vključenim DDV-jem (nagrado podarja organizator 1).
 1. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre in v e-poštnih sporočilih nagradne igre, za kar od soorganizatorjev ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre najkasneje v roku 7 dni po zaključku nagradne igre.

 1. Splošno o nagradah in nagrajencih

Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. Organizator in soorganizatorji imajo pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja in soorganizatorja, ki posamezno nagrado priskrbi. O načinu in kraju ter času prevzema nagrade bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja in soorganizatorja, ki posamezno nagrado priskrbi, preko e-pošte najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu) ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na enega od njegovih staršev ali na zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve enega od staršev ali zakonitega zastopnika.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP- 2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator in soorganizatorji so v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

 1. Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe. Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne smejo sodelovati v nagradni igri.

 1. Druge določbe

Organizator in soorganizatorji ne odgovarjajo za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri ter pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in soorganizatorji in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator in soorganizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovejo nagradno igro. O tem morajo organizator in soorganizatorji preko spletne strani nagradne igre in preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator in soorganizatorji sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Organizator in soorganizatorji si pridržujejo pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bodo organizator in soorganizatorji sodelujoče obveščali na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na revija@potnik.si.

Odločitev organizatorja in soorganizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 1. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov revija@potnik.si. Po prejemu tega sporočila ga soorganizatorji izključijo iz nagradne igre in izbrišejo vse njegove podatke, ki so jih prejeli tekom nagradne igre.

 1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujejo organizator in soorganizatorji preko e-poštnega naslova revija@potnik.si. V primeru utemeljenih pritožb se soorganizatorji zavezujejo, da jih bodo odpravili v čim krajšem času in o tem obvestili sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

 1. Uporaba in politika varovanja osebnih podatkov

Organizator in soorganizatorji bodo osebne podatke skrbno varovali, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in GDRP. Organizator in soorganizatorji nagradne igre nastopajo v vlogi upravljavca zbirke osebnih podatkov.

Upravljavci osebnih podatkov bodo pridobljene podatke varovali v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovili bodo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavci pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bodo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo izvajal ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

 1. a) Nameni obdelave osebnih podatkov

Organizator in soorganizatorji bodo kot upravljavci osebnih podatkov te osebne podatke, ki o jih pridobili od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljali izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 • statistične in tržne analize in raziskave; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;
 • obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih, SMS/MMS, e-mailu, notifikacijskih sporočilih in telefonskih klicev.
 • neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
 • segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku.

Ob poslanih elektronskih sporočilih si organizator in soorganizatorji lahko zabeležijo odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani organizatorja in soorganizatorjev. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

Organizator in soorganizatorji lahko za obdelavo osebnih podatkov uporabljajo CRM, e-mail marketing, marketing avtomation ali druga trženjska orodja in sisteme za kar lahko uporabijo pogodbene pod obdelovalce.

 1. b) Kategorije osebnih podatkov

Pridobljeni podatki, ki jih hrani organizator in soorganizatorji nagradne igre in upravljavci zbirke osebnih podatkov hranijo so: ime, priimek, telefonska številka (GSM), e-poštni naslov ter podatke o klikih in odpiranjih v e-mail sporočilih, spletnih straneh in aplikacijah, IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov, kasneje pa lahko organizator in soorganizatorji pridobijo in hranijo tudi fizični naslov, komunikacijo, povpraševanja, nakupe, račune in podporne zahtevke.

 1. c) Čas hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri soorganizatorju 1 lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov soorganizatorja 1 (oziroma na e-poštni naslov revija@potnik.si).

Preklic hrambe osebnih podatkov pri soorganizatorju 2 lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov soorganizatorja 2 (oziroma na e-poštni naslov info@telemach.si).

Preklic hrambe osebnih podatkov pri soorganizatorju 3 lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov soorganizatorja 3 (oziroma na e-poštni naslov info@nkbm.si).

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranita 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

 1. d) Pravice sodelujočih uporabnikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:

 • Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
 • Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
 • Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
 • Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
 • Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
 • Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec (revija@potnik.si) bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).

 1. e) Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe

Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.

 1. f) Piškotki

Piškotki na spletnih strani nagradne igre

Na spletni strani nagradne igre se uporablja le piškotke (angl.: cookies), vendar izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre, delovanje spletne strani in agregirane statistike (Google Analytics), ki organizatorju in soorganizatorjem ne omogoča identifikacije posameznika.

 

Datum objave teh pravil: 8.9.2023